Regulamin Sklepu Internetowego

www.brovarnia.pl

 1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Brovarnia.pl, dostępny pod adresem https://www.brovarnia.pl jest prowadzony przez spółkę HOTEL GDAŃSK BROVARNIA SP. Z O. O. (KRS: 0000047897, NIP: 5832621608, REGON: 000674767), adres rejestrowy: ul. Chopina 6, 81-752 Sopot; adres korespondencyjny i adres prowadzenia działalności ul. Szafarnia 9, 80-755 Gdańsk).

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 1. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca – spółka HOTEL GDAŃSK BROVARNIA SP. Z O. O. (KRS: 0000047897, NIP: 5832621608, REGON: 000674767).

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://brovarnia.pl

 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub Voucher będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług gastronomicznych w ramach restauracji „Brovarnia”.

 13. Voucher – bon, zobowiązujący Sprzedawcę i uprawniający jego posiadacza do odbioru Produktów określonych w Zamówieniu lub oferowanych przez Sprzedawcę w restauracji „Brovarnia” w cenach wskazanych w cenniku (menu) aktualnym na dzień realizacji Vouchera – do wartości określonej w Voucherze.

 1. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Szafarnia 9, 80-755 Gdańsk

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: informacja@brovarnia.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 726 030 400.

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 5. W drodze telefonicznej Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 13:00 – 22:00.

 1. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies.

 1. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:

 1. po założeniu Konta albo

 2. bez zakładania Konta – poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

 1. Ceny podane w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).

 2. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 1. Zasady składania Zamówień

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

 2. skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia po zalogowaniu lub bez rejestracji;

 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,

 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

 1. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka elektroniczna na podany adres e-mail konsumenta (w przypadku Vouchera w formie elektronicznej)

 2. Przesyłka pocztowa (w przypadku rzeczy ruchomej lub Vouchera w formie papierowej)

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność elektroniczna poprzez internetowy system płatności Przelewy24

 1. Szczegółowe i aktualne informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 1. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta Płatności elektronicznej klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych bezpośrednio po złożeniu Zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 4. Po weryfikacji płatności produkty elektroniczne są wysyłane w ciągu 24 godz. na wskazany w zamówieniu adres e-mail, zaś produkty będące rzeczami ruchomymi – wysyłane są wybranym przez Klienta sposobem, w terminie do 3 dni roboczych.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 4. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej za pomocą poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 9. W przypadku, w którym Produktem zamówionym przez Klienta jest Voucher – prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w którym Voucher został już zrealizowany.

 10. W przypadku, w którym Produktem zamówionym przez Klienta jest rzecz ruchoma – Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

 12. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 1. Vouchery podarunkowe

 1. Voucher być wykorzystany wyłącznie w celu nabycia Produktów Sklepu oferowanych stacjonarnie – w restauracji „Brovarnia”.

 2. WartośćVoucherów jak i ich wzory wizualne opublikowane są na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 3. Poprzez nabycie Vouchera, Klient zobowiązuje się do przekazania Sprzedawcy środków pieniężnych w kwocie równej jego wartości nominalnej. 

 4. Vouchery dostępne są w formie elektronicznej lub fizycznej – stosownie do zamówienia Klienta.  

 5. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (ani w części ani w całości) oraz nie podlega zwrotowi. 

 6. Okres ważnościVoucherawynosi3miesiąceod dnia jego sprzedaży, zgodnie ze wskazaną na nim datą ważności. NiewykorzystanieVouchera w terminie ważności jest równoznaczne z utratą prawa do jego realizacji. Z upływem daty ważności Vouchera wygasają wszelkie roszczenia związane z nabyciem i posiadaniem Vouchera.

 7. WydanieVoucherastanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia Produktu.

 8. W przypadku nabycia Vouchera w formie papierowej i wyboru wysyłkowej formy dostawy, Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy Vouchera. Voucher jest wysyłany do Klienta na adres podany przez niego przy zamówieniu w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu.

 9. W przypadku realizacji Vouchera na kwotę o niższą niż jego całkowita wartość, Klientowi ani posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty, ani wykorzystania jej w innym terminie.

 10. Sklep nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenieprzez Klienta lub posiadacza Voucherawydanego w formie papierowej. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Vouchera nieczytelnego lub zniszczonego.

 11. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, ani elektroniczną kartą płatniczą. Voucher jest formą bonu towarowego.

 12. ZakupVouchera przez Klienta oraz jego realizacja przez posiadacza są równoznaczne z akceptacją przez nich niniejszego Regulaminu.

 13. Warunkiem realizacji Vouchera w celu nabycia napojów alkoholowych jest potwierdzenie pełnoletności przez jego posiadacza poprzez okazanie Sprzedawcy dowodu tożsamości.

 1. Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.

 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 • Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient odrębnie wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sklepu i ma zastosowanie do umów zawartych po jego wejściu w życie.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Regulamin zawiera następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy